top of page
B0000027.jpg

詩選刊登

​        年度詩選收錄了世界詩人大會與會者的優秀作品,欲於本詩選中發表詩作者需繳納美金50元的刊登費用。

 

        繳交期間為2024年6月1日9月30日,逾時不受理。

 

​        每位詩人將有四頁的版面——一頁為詩人的照片和簡介,另外三頁將刊載詩歌。每頁大約可容納30行,創作主題不拘,也可以「花的生命樂章」為題。

 

        請注意,超出頁面限制的繳交內容將不予發表,我們會與您聯繫,確認需保留的部分。

 

        除照片外,詩歌和所有所需資訊必須以WORD檔案形式繳交,PDF檔案恕不受理。WORD檔案​必須包含詩人筆名、姓名、個人簡介電子郵件,以及詩名和詩作內文。

 

        僅限線上繳交,請寄送至以下電子郵件:2024WCP43@gmail.com

​        郵件主旨:詩選

bottom of page